• Opracowanie planu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
 • Opracowanie strategii wejścia firmy na rynki zagraniczne
 • Opracowanie planu marketingowego na rynkach międzynarodowych
 • Badanie rynków zagranicznych (w tym analiza popytu, podaży, cen, konkurencji, segmentów rynku i branż)
 • Analiza klimatu inwestycyjnego
 • Konstruowanie kontraktów ograniczających ryzyko handlowe przedsiębiorców
 • Projektowanie i analiza efektywności działań w zakresie przygotowania oraz realizacji transakcji z partnerem zagranicznym, w tym również z krajów Unii Europejskiej
 • Doradztwo w zakresie rozliczania i finansowania transakcji zagranicznych
 • Opracowanie ekspertyz dotyczących zjawisk i kształtowania się tendencji rozwojowych na rynkach zagranicznych, jak również w poszczególnych sektorach
 • Przygotowanie opracowań i opinii na temat uwarunkowań działalności przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej
 • Określenie celów strategicznych, wskaźników sukcesu i kluczowych wskaźników efektywności przedsiębiorstwa
 • Jednoznaczne zdefiniowanie sposobu działania przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja grup klientów, którym dostarcza się wartość dodaną wytwarzaną przez przedsiębiorstwo
 • Precyzyjne określenie sposobu w jaki tworzona i dostarczana jest wartość dla klienta
 • Wskazanie typów interakcji, jaki przedsiębiorstwo nawiązuje z wyodrębnionymi segmentami klientów
 • Identyfikacja sposobu w jaki przedsiębiorstwo generuje przychód z poszczególnych segmentów klientów
 • Identyfikacja kluczowych zasobów potrzebnych do wygenerowania wartości dodanej
 • Identyfikacja kluczowych procesów w przedsiębiorstwie
 • Identyfikacja kluczowych kooperantów i partnerów organizacji
 • Identyfikacja i opis struktury kosztów w przedsiębiorstwie
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • Analiza procesów biznesowych
 • Analiza i projekt portfolio dla zdywersyfikowanego przedsiębiorstwa
 • Opracowanie modelu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • Doskonalenie, wdrażanie systemów i metod zarządzania
 • Tworzenie i wdrażanie strategii organizacji
 • Diagnoza funkcjonowania systemów zarządzania
 • Diagnoza i usprawnianie form kooperacji
 • Ocena funkcjonowania, usprawnianie i organizowanie łańcuchów logistycznych
 • Wdrażanie kompleksowego zarządzania jakością (TQM)
 • Stosowanie metod TQM
 • Wdrażanie Lean Management
 • Usprawnianie działalności urzędów publicznych (samorządowych i państwowych)
 • Określenie efektów i zagrożeń związanych z uczestnictwem w sieci
 • Wspomaganie procesu tworzenia długookresowych założeń funkcjonowania różnych typów organizacji (przedsiębiorstw, organizacji samorządowych, organizacji non-profit, klastrów, parków technologicznych)
 • Diagnoza efektywności sieci organizacyjnych umożliwiająca ocenę wiarygodności sieci przez partnerów biznesowych i instytucje finansowe, wspomaganie decyzji dotyczących wykorzystania współpracy sieci w działalności rozwojowej
 • Doskonalenie systemów wynagradzania
 • Analiza wykorzystania czasu pracy
 • Analiza możliwości implementacji elastycznego zatrudnienia/ telepracy
 • Wartościowanie pracy i projektowanie systemów płacowych
 • Projektowanie systemów premiowych
 • Normowanie pracy
 • Ergonomiczna diagnostyka i projektowanie stanowisk pracy
 • Systemy: oceniania, wynagradzania, zarządzania talentami i zarządzania zmianą oraz przygotowania indywidualnych programów rozwoju pracowników
 • Proces rekrutacji i selekcji
 • Zasady oceniania pracowników
 • Metody skutecznego motywowania pracowników
 • Metody rozwoju pracowniczego, budowania indywidualnych ścieżek rozwoju
 • Przywództwo w firmie
 • Komunikacja i współpraca zespołowa – przedsiębiorstwa krajowe i korporacje
 • Zarządzania sobą w czasie
 • Coaching
 • Programy praca-życie osobiste
 • Kształtowanie zachowań innowacyjnych w pracy
 • Zarządzanie różnorodnością pracowniczą
 • Analiza systemów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Opracowanie i wdrożenie planów karier
 • Wdrożenie kompleksowych programów:
  • Planowania zatrudnienia oraz rekrutacji i selekcji
  • Adaptacji pracowników
  • Oceny okresowej pracowników
  • Szkoleń i rozwoju zawodowego
  • Sukcesji pracowniczej
  • Wynagradzania pracowników
  • Budowania wizerunku pracodawcy
 • Prowadzenie badań satysfakcji pracowników i zaangażowania pracowników
 • Pomiar kapitału ludzkiego
 • Audyt i controlling personalny
 • Tworzenie profili kompetencyjnych stanowisk pracy
 • Diagnozowanie kultury organizacyjnej w kontekście rozwoju organizacji
 • Diagnoza efektywności programów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Przygotowanie i realizacja programów Assessment/Development Center
 • Analiza wybranych segmentów rynku pracy
 • Modelowanie i prognozowanie zjawisk społecznych, gospodarczych, finansowych pozwalające na oceną i uzyskanie informacji niezbędnych w planowaniu krótkookresowym i strategicznym
 • Wsparcie działań z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, monitorowanie postępów realizacji programów polityki państwa i ich efektów
 • Badanie uwarunkowań wpływających na aktywność zawodową osób starszych (m.in. starszych pracowników) – rekomendacje dla organizacji (zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie wiekiem), rekomendacje dla instytucji i starszych pracowników (polityka społeczna i socjalna związana z aktywnym i zdrowym starzeniem się np. przedłużanie aktywności zawodowej starszych, utrzymywanie konkurencji na rynku pracy, polityka w zakresie opieki zdrowotnej w zakresie nieformalnej pomocy dla osób starszych doświadczających problemów z czynnościami życia codziennego problemami)
 • Estymacja efektu netto interwencji podejmowanych na przykład w celu aktywizacji bezrobotnych
 • Prognozowanie złożonych zjawisk ekonomicznych, analizy rynku, analizy zachowań konsumentów, zarządzanie serwisami w sieci Internet, tworzenie nowych metod statystycznych dedykowanych rozwiązaniu konkretnego zagadnienia merytorycznego
 • Prognozowanie bankructwa przedsiębiorstw odgrywa ważną rolę w przypadku wielu podmiotów gospodarczych. Jest ono istotne z punktu widzenia: kierownika firmy przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, banku − w procesie podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu, inwestora i analityka finansowego − w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym, biegłego rewidenta − w procesie rewizji sprawozdania finansowego
 • Międzynarodowe i regionalne porównania gospodarcze
 • Ocena konkurencyjności międzynarodowej krajów, regionów i jednostek gospodarczych
 • Ocena potencjału ekonomicznego jednostek gospodarczych
 • Wykorzystanie metod statystycznych w trakcie projektowania lub wdrażania systemów sterowania jakością
 • Kontrola efektu testowania wielokrotnego w badaniach medycznych, genetycznych, ekonomicznych
 • Kontrola efektu testowania wielokrotnego w wielkich zbiorach danych (Big Data)
 • Analiza wrażliwości oszacowanych efektów na występowanie nieobserwowanej zmiennej
 • Analiza rynku
 • Analiza segmentacyjna
 • Analiza skuteczności promocji
 • Badanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
 • Badanie wizerunku firmy
 • Opracowanie planów marketingowych,
 • Badania potrzeb, preferencji, postaw, motywów zakupu i opinii nabywców
 • Kształtowaniu strategii marketingowych na rynkach krajowych i zagranicznych
 • Komunikacja marketingowa,
 • E-marketing,
 • Kształtowanie kampanii reklamowych,
 • Doradztwo w zakresie audytu marketingowego
 • Wycena przedsiębiorstw, ekspertyzy w zakresie stosowanych zasad i polityk rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, projektowanie planów kont dla przedsiębiorstw (PB)
 • Poszerzenie zakresu sprawozdania z działalności jednostki o kwestie związane z zasobami ludzkimi, m.in. pomiar kapitału ludzkiego organizacji (WK)
 • Sporządzanie niezależnych opinii dla rad nadzorczych i zarządów z zakresu rachunkowości i finansów (IG)
 • Wycena aktywów i pasywów (w wartości godziwej, szacowanie wartości użytkowej, szacowanie rezerw), przegląd sprawozdań finansowych (AS)
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, rozliczanie projektów, opinie prawne (MO)
 • Pomiar ekonomicznej efektywności działalności podmiotów gospodarczych, analizy ekonomiczno – finansowe dla przedsiębiorstw, pomiar kosztu kapitału, analiza i ocena struktury finansowania przedsiębiorstw, wycena nieruchomości i przedsiębiorstw (JB)
 • Analiza poprawności sporządzenia sprawozdania finansowego, ocena poprawności prowadzonych ksiąg, analiza finansowa, usługi atestacyjne, inwentaryzacja, opracowanie polityki rachunkowości, prowadzenie ksiąg lub pomoc w ich prowadzeniu, doradztwo podatkowe i gospodarcze, usługi kadrowe
 • Opinie dotyczące efektywności raportowania zintegrowanego i prezentacji kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPI)
 • Opinie dotyczące rachunkowości sektora finansów publicznych, zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi, ocena rachunku kosztów zakładów opieki zdrowotnej
 • Struktura, koszt kapitału, metody oceny projektów inwestycyjnych, rachunkowość zarządcza, czynniki rentowności przedsiębiorstw, analiza stosowania MSSF, analiza finansowa i wskaźnikowa
 • Sporządzanie ocen opłacalności projektów w ochronie środowiska, przede wszystkim w zakresie rewitalizacji oraz rekultywacji terenów postindustrialnych
 • Sporządzanie analiz oceny opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii
 • Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej projektów środowiskowych
 • Sporządzanie rachunków korzyści i kosztów środowiskowych
 • Sporządzanie wycen zasobów i walorów środowiskowych
 • Analiza efektywności narzędzi polityki klimatycznej/ekologicznej UE na poziomie przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz regionu
 • Pomoc i szkolenie w zakresie przepisów regulujących funkcjonowanie gospodarki ubocznymi produktami spalania (UPS)
 • Pomoc i szkolenie w sporządzaniu obowiązujących sprawozdań statystycznych dotyczących ochrony i korzystania ze środowiska
 • Wykłady otwarte dla pracowników samorządowych oraz pracowników przedsiębiorstw z branży gospodarki ubocznymi produktami spalania (UPS)
 • Wykłady i warsztaty w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury, usług ekosystemów, zarządzania wodami opadowymi, przekształcania miast i terenów zurbanizowanych (smart city)
 • Współpraca przy promocji nowych trendów proekologicznych
 • Ekspertyzy z zakresu oceny jakości żywności
 • Analiza porównawcza żywności ekologicznej i konwencjonalnej
 • Pomoc w tworzeniu i weryfikacja poprawności etykietowania opakowań żywności
 • Konsultacje w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakości i bezpieczeństwem żywności
 • Badania rynkowe, badania konsumenckie
 • Analiza wybranych produktów spożywczych pod kątem braku zafałszowań lub określenia poziomu podstawowych cech jakościowych
 • Ocena jakości mięsa i wędlin, w tym produktów regionalnych i tradycyjnych w odniesieniu do wyrobów konwencjonalnych
 • Eko-innowacyjność opakowań w aspekcie realizacji idei zrównoważonego pakowania
 • Szkolenia w zakresie żywności ekologicznej
 • szkolenia z zakresu analizy sensorycznej (podstawowe i dedykowane)
 • sensoryczne badania akceptacji, pożądalności, preferencji konsumenckich produktów dostępnych na rynku
 • badania stabilności procesu technologicznego, ocena próbek pochodzących z różnych partii produkcyjnych
 • ocena wpływu zmian technologicznych na właściwości sensoryczne produktu
 • testy porównawcze produktów dostępnych na rynku, nowych produktów, ulepszonych w stosunku do dotychczasowego
 • organizacja testów konsumenckich na dużej grupie badawczej
 • tworzenie panelu sensorycznego w firmach
 • Badania przechowalnicze produktów suchych, badania szczelności opakowań, badania zawartości gazów w opakowaniach
 • Badania warstwy wizualnej opakowań metodą eye-tracking – możliwość przeprowadzenia badań oraz opracowania raportu z badań projektów opakowań w zakresie postrzegania przez konsumentów, etykiet, kolorystyki, logotypu, kształtu, elementów graficznych czy związku opakowania z identyfikacją wizualną firmy
 • Ocena poprawności znakowania opakowań do żywności i innych wybranych produktów
 • Eko-innowacyjność w zakresie opakowań
 • Analiza i wdrażanie oraz funkcjonowania systemów zarządzania, w tym: GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, TQM oraz ESTA
 • Mapowanie procesów, upraszczanie dokumentacji, precyzowanie zapisów
 • Badanie satysfakcji klientów
 • Badania jakości mikrobiologicznej powierzchni produkcyjnych i opakowań, wybranych produktów żywnościowych, np. jogurty kefiry, świeże mięso, badanie jakości mikrobiologicznej suszonych owoców, mrożonek
 • Badanie biodeterioracji obiektów zabytkowych oraz materiałów stosowanych w konserwacji. Badanie mikroorganizmów obecnych na powierzchni obiektów zabytkowych oraz identyfikacja wśród nich gatunków o silnym potencjale niszczącym obiekty
 • Badanie skuteczności działania środków biobójczych i biostatycznych wprowadzanych w różnej formie do materiałów naturalnych (papier, pergamin, skóra, tkaniny) oraz do tworzyw sztucznych
 • Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniach muzealnych, użyteczności publicznej, miejscach pracy – pobór prób metodą aspiracyjną za pomocą aeroscopu
 • Przyspieszone postarzanie materiałów naturalnych i syntetycznych w komorze klimatycznej lub w układach zamkniętych, które symuluje naturalny proces starzenia materiałów – celem badań jest przeprowadzenie oceny zmian właściwości fizykochemicznych, będących następstwem starzenia się materiałów
 • Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni użytkowych i produkcyjnych, jak również powierzchni obiektów zabytkowych za pomocą bioluminometru (technika oparta na pomiarze ATP)
 • Genetyczna identyfikacja gatunków mikroorganizmów wyizolowanych z różnych środowisk i powierzchni, również identyfikacja gatunków zwierząt, z których wyprodukowano skóry lub pergamin, na podstawie prób materiałów pobranych do badań genetycznych
 • Pomiar barwy metodą bezstykową powierzchni stałych lub cieczy
 • Badania Mikrobiologicznych Lotnych Związków Organicznych (MLZO) w różnego typu obiektach, w tym zabytkowych, w celu wykrycia aktywnych form pleśni powodujących biodeteriorację materiału
 • Badania składu chemicznego substancji ciekłych i gazowych lub ekstraktów w zakresie ograniczonym możliwościami chromatografii gazowej

Korzyści dla przedsiębiorcy:

 • Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy dzięki wykorzystaniu nowych i skutecznych rozwiązań technologicznych
 • Profesjonalne wsparcie w zakresie opracowania nowego systemu informatycznego, przebudowy lub udoskonalenia istniejącego rozwiązania
 • Ocena użyteczności strony www, aplikacji, systemu lub materiału reklamowego
 • Weryfikacja, jakie elementy przekazu reklamowego widzi klient, a jakie lekceważy
 • Zwiększenie skuteczności przekazu marketingowego oraz podniesienie poziomu zadowolenia klienta
 • Oszczędność czasu pracowników firmy oraz klientów
 • Wzrost przychodów ze sprzedaży

Badane obiekty:

 • Strony internetowe i serwisy www
 • Oprogramowanie komputerowe, systemy ERP, CRM, CRP, WMS (wersje desktop i html) aplikacje na urządzenia mobilne
 • Prototypy, makiety
 • Filmy, animacje
 • Plakaty i ilustracje, ulotki, broszury
 • Elementy identyfikacji wizualnej
 • Gry komputerowe
 • Dashboardy
 • Ekrany dotykowe
 • Urządzenia typu nawigacja GPS

Aparatura naukowo-badawcza:

Urządzenie badawcze pozwalające na śledzenie i rejestrowanie ruchu gałki ocznej: Eyetracker Tobii X3-120 o częstotliwości 120 Hz

 

Dedykowany stand do przeprowadzenie badań na urządzeniach mobilnych oraz materiałach drukowanych: Mobile Device Stand

 

Oprogramowanie do przygotowania i przeprowadzenia badania eyetrackingowego oraz do szczegółowej analizy otrzymanego materiału badawczego, m.in. Tobii Studio Proffesional.