Konkurs TEAM-NET

Home / Aktualności / Konkurs TEAM-NET

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłasza konkurs TEAM-NET na dofinansowanie projektów w ramach działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”, Priorytet IV „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cele konkursu TEAM-NET

Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych; wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych technologii i usług badawczych.

Program zapewni kontynuację dotychczasowych działań Fundacji w zakresie rozwoju kadr sektora B+R poprzez wsparcie projektów zespołowych realizowanych przez doświadczonych uczonych z całego świata, jak i badaczy na wczesnych etapach rozwoju kariery, ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do Polski utalentowanych naukowców z zagranicy.

Kto może składać wnioski w konkursie TEAM-NET?

Wnioskodawcą w konkursie TEAM-NET może być podmiot lub grupa podmiotów (konsorcjum) prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe spełniające definicję jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowaniu nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.  (Dz. U. z 2018 r., poz. 87). Wnioskodawcami są podmioty prawne będące jednostkami naukowymi lub w ramach których funkcjonują ww. jednostki.

Wniosek składany jest przez co najmniej trzy jednostki naukowe lecz nie więcej niż sześć.

W przypadku wniosku składanego przez grupę 3 – 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię „A”, a w przypadku gdy wniosek składany jest przez 6 jednostek, co najmniej dwie z nich muszą posiadać kategorię „A”. Jednostki naukowe wskazane we wniosku reprezentują łącznie co najmniej dwie dziedziny nauki (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych).

Na co można otrzymać dofinansowanie w konkursie TEAM-NET?

Celem konkursu TEAM-NET jest rozwój kadr sektora B+R w Polsce, m.in. na potrzeby współpracy z przedsiębiorcami, realizowany poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, służącą  podnoszeniu ich jakości naukowej, poszukiwaniu synergii we współpracy naukowej i innowacyjnej oraz wypracowaniu nowych kompetencji związanych z rozwojem technologii i usług.

Realizacja  projektów wspierać będzie mobilność krajową, międzynarodową i międzysektorową związaną ze stanowiskami B+R w Polsce, dodatkowo przyczyniając się do wzmocnienia ponadregionalnej współpracy jednostek naukowych.

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności programu badań wraz z zadaniami związanymi z przygotowaniem transferu wiedzy, określający jasno sprecyzowane wyzwanie naukowe (problem badawczy) lub społeczno-gospodarcze (wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie TEAM-NET (konkurs 1/4.4/2018) wynosi 100 000 000,00 PLN (słownie: sto milionów 00/100 PLN).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu uzależniona jest od wskazanej we wniosku o dofinansowanie liczby zespołów badawczych i czasu trwania projektu. Kwota dofinansowania na jeden zespół badawczy w ramach projektu nie może przekroczyć 3 500 000,00 PLN na 36 miesięcy- 100% kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty ( regulamin, wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie) dostępne są na stronie konkursu TEAM NET: www.fnp.org.pl/oferta/team-net

Miejsce i sposób składania wniosków w konkursie TEAM-NET

Wniosek o dofinansowanie składa się wyłącznie w formie elektronicznej, korzystając z systemu elektronicznego FNP. Logowanie do systemu informatycznego FNP możliwe jest po wejściu na stronę internetową https://wnioski.fnp.org.pl od 1 do 31 października 2018 r. (do godz. 16:00, GTM+1).