Nabór wniosków BONY NA INNOWACJE

Home / Aktualności / Nabór wniosków BONY NA INNOWACJE

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Termin składania wniosków

W okresie od 31.03.2019 do 30.06.2019

Gdzie składać wnioski o BONY NA INNOWACJE?

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Wnioski należy złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl.  

Kto może składać wnioski o BONY NA INNOWACJE?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego,

  • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
  • Duży bon na innowacje – do 200 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup: 

Usług badawczo-rozwojowych:
  1. usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
  2. usługi w zakresie wzornictwa.
Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących:
  1. usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
  2. usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
  3. usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
  4. usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 15%

Więcej informacji