Systemy informatyczne i bazy danych (IT)

Systemy informatyczne i bazy danych (IT) UEK
Wersja do druku

KONSULTACJE

Zapraszamy do współpracy

 • przedsiębiorców, którzy planują nowe przedsięwzięcia informatyczne lub technologiczne i chcą poznać obiektywną i niezależną opinię o ich celowości, innowacyjności, ryzyku i spodziewanych rezultatach
 • firmy posiadające już wdrożone rozwiązania i pragnące zbadać ich efektywność, aktualność, potencjalne wady lub możliwości ulepszeń

Oferujemy

Ocenę ekspercką i audyt istniejących rozwiązań IT

 • Ocena inwestycji IT np.
  • analiza kosztów i korzyści z wprowadzania nowych rozwiązań IT z wykorzystaniem metod finansowych (ROI, NPV itp.) i dziedzinowych (TCO, TBO, BSC itp.)
  • doradztwo w zakresie wyboru wariantów realizacji projektów informatycznych (wybór rozwiązań, dostawców, form realizacji) z uwzględnieniem specyfiki organizacji, jej potrzeb i potencjału
  • ocena przebiegu projektów informatycznych
 • Audyt technologii i metod np.
  • ekspertyzy w zakresie innowacyjności technologii i metod IT z uwzględnieniem specyfiki obszarów wykorzystania
  • ocena zgodności istniejących i planowanych rozwiązań IT ze strategią i potrzebami organizacji
 • Analiza wykonalności przedsięwzięć IT np.
  • ocena uwarunkowań realizacji planowanych działań z zakresu wykorzystania IT z uwzględnieniem potencjału organizacji, czynników zagrożeń itp.
 • Optymalizacja procesów np.
  • wskazywanie obszarów zmian w obrębie systemów informatycznych pozwalających na efektywniejsze wykorzystanie istniejących rozwiązań bądź redukcję kosztów funkcjonowania tego obszaru przy zachowaniu jego funkcjonalności

Doradztwo i ekspertyzy z wykorzystaniem metod statystycznych

 • Modelowanie i prognozowanie zjawisk (np. bankructwa przedsiębiorstwa, popytu i sprzedaży na wybrane produkty i usługi)
 • Przeprowadzanie zaawansowanych analiz danych z wykorzystaniem języków obliczeń statystycznych, numerycznych i symbolicznych

Korzyści

 • redukcja kosztów i czasu wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych
 • dopasowanie rozwiązań informatycznych do potrzeb organizacji
 • zwiększenie efektywności wykorzystania środków przeznaczonych na IT

Nasze atuty

 • duże doświadczenie biznesowe i zrozumienie narzędziowej roli IT
 • podejście ukierunkowane na zarządzanie i organizację czyli na osiąganie efektów biznesowych, a nie na technologię jako cel sam w sobie
 • nastawienie na korzyść organizacji, a nie wdrożenie technologii; traktowanie technologii jako narzędzia służącego rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb przedsiębiorstwa

SZKOLENIA

Zapraszamy do współpracy:

 • startupy i małe przedsiębiorstwa z branży IT, którym zależy na doskonaleniu pracy zespołowej i dobrej koordynacji zadań w zespole deweloperskim
 • przedsiębiorców pragnących wykorzystać w swojej działalności innowacyjne techniki analizy danych
 • menedżerów dbających o podnoszenie kwalifikacji własnych oraz swoich pracowników w obszarze umiejętności i kompetencji cyfrowych

Oferujemy

Kształcenie pracowników i kadry menedżerskiej w formie szkoleń lub warsztatów

 • Zastosowania sztucznej inteligencji np.
  • najpopularniejsze techniki machine learning stosowane w klasyfikacji i predykcji takie jak: drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, metody klasteryzacji itd.
 • Data science i business intelligence np.
  • programowanie w językach Python i R powszechnie wykorzystywanych w obrębie data science i analizy danych
  • użycie wiodących pakietów i narzędzi w językach Python i R przeznaczonych do analizy danych liczbowych, tekstu, obrazu i innych danych biznesowych
 • Wizualizacja i prezentacja danych np.
  • zaawansowane techniki przygotowania dokumentów i prezentacji multimedialnych przy użyciu narzędzi pakietu Office, Prezi itp.
  • techniki wizualizacji danych i rezultatów ich analizy z wykorzystaniem języków Python i R (m. in Bokeh, Shiny itp.)
 • Usługi i przetwarzanie w chmurze np.
  • wykorzystanie narzędzi i technologii przechowywania i przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej oraz wirtualizacja systemów i usług (m.in. Docker, Rancher, Kubernetes itp.)
 • Informatyczne narzędzia pracy zespołowej np.
  • obsługa i wykorzystanie najpopularniejszych systemów komunikacji online, planowania spotkań i wydarzeń, koordynacji zadań, współdzielenia dokumentów (m.in. Slack, Trello, G Suite itp.)
  • warsztaty dla startupów IT z zakresu narzędzi, środowisk i technologii powszechnie używanych do zarządzania projektami informatycznymi (m.in. Trello, Taiga, GitLab itp.)
 • Zarządzanie projektami i inwestycjami IT np.
  • metody oceny efektywności ekonomicznej i organizacyjnej projektów i przedsięwzięć IT
 • Zastosowanie metod statystycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • praktyczne prognozowanie z wykorzystaniem pakietów statystyczno-ekonometrycznych
  • zastosowanie metod statystycznych do realizacji zadań kontrolnych
  • statystyczne metody sterowania jakością
 • Korzyści

  • pozyskanie umiejętności wykorzystania innowacyjnych narzędzi inteligentnej analizy danych w prowadzonej działalności gospodarczej
  • możliwość zorganizowania nowoczesnego i elastycznego procesu wytwarzania produktów z branży IT
  • rozwinięcie kompetencji posługiwania się powszechnie używanymi narzędziami koordynacji pracy i komunikacji w zespole

  Nasze atuty

  • znajomość zagadnień zarówno praktycznych jak i teoretycznych IT z racji naukowego podejścia do analizy danych i metod sztucznej inteligencji
  • wiedza z zakresu ograniczania kosztów na zakup oprogramowania – wykorzystanie na co dzień darmowego i otwartego oprogramowania FLOSS
  • stała aktualizacja posiadanej wiedzy na temat rozwoju narzędzi IT i dostęp do rozwiązań aktualnie najpopularniejszych w informatyce
  • szkolenia prowadzone w języku polskim i/lub angielskim