Zarządzanie finansami UEK
Wersja do druku

Zapraszamy

 • przedsiębiorstwa prowadzące księgowość w oparciu o polską ustawę o rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zainteresowane usługami doradczymi w zakresie prowadzenia działów księgowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wdrażania standardów i procedur rachunkowych
 • firmy prowadzące złożone procesy finansowe wymagające pogłębionej analityki i wiedzy prawno-finansowej poszukujące usług typu wyceny, opinie i doradztwo z zakresu zarządzania finansami (ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych oraz rynków kapitałowych)

Oferujemy

 • Opracowanie polityki rachunkowości przedsiębiorstwa
 • Projektowanie planów kont
 • Projektowanie systemu wykorzystania rachunkowości w celu wzmocnienia nadzoru właścicielskiego
 • Wdrażanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • Przegląd sprawozdań finansowych (audyt)
 • Doradztwo i pomoc w przeprowadzaniu inwentaryzacji
 • Doradztwo w zakresie dotacji unijnych
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, rozliczanie projektów
 • Sporządzanie niezależnych opinii dla rad nadzorczych i zarządów z w zakresie rachunkowości i finansów
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów finansowych dla jednostek zewnętrznych
 • Doradztwo podatkowe i inwestycyjne
 • Doradztwo w zakresie doboru i optymalizacja źródeł kapitału
 • Ekspertyzy i doradztwo z zakresu:
  • rachunkowości giełd i biur maklerskich
  • rachunkowości sektora finansów publicznych
 • Szacowanie ryzyka kredytowego i prognozy upadłości
 • Usługi atestacyjne
 • Wyceny wartości przedsiębiorstw
 • Doradztwo w zakresie raportowania zintegrowanego i prezentowania kluczowych wskaźników efektywności (KPI)
 • Rekomendacje i pomoc we wdrożeniu narzędzi informatycznych w controllingu i finansach
 • szkolenia:
  • Rachunkowość finansowa i zarządcza
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Raportowanie zintegrowane i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  • Audyt finansowy
  • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie
  • Rozliczanie projektów unijnych
  • Systemy informatyczne w rachunkowości

Korzyści

 • uproszczenie i podwyższenie jakości obiegu dokumentów finansowych
 • zapewnienie należytych standardów prawnych prowadzonych rozliczeń finansowych
 • wzmocnienie nadzoru właścicielskiego nad posiadanymi zasobami finansowymi, zwłaszcza w sferze kosztów
 • uzupełnienie braków wiedzy finansowej w firmie, zwłaszcza w temacie rozliczeń specjalnych (np. fundusze unijne)
 • zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów finansowych
 • minimalizacja ryzyka inwestycyjnego
 • optymalizacja strategii podatkowej
 • uproszczenie i podwyższenie jakości sprawozdań finansowych
 • wzmocnienie nadzoru właścicielskiego nad finansami przedsiębiorstwa
 • bezpieczeństwo prawne transakcji finansowych i sprawozdawczości finansowej

Nasze atuty

 • bogate doświadczenie eksperckie w merytorycznym kierowaniu projektami finansowanymi ze środków UE
 • autorstwo raportów badawczych realizowanych na zlecenie MRiRW, MRR, PARP, Urzędów Marszałkowskich, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE, Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP
 • unikalne projekty badawcze:
  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwach przechodzących procesy restrukturyzacji i upadłości
  • Sprawozdawczość finansowa poszerzona o kwestie związane z zasobami ludzkimi (pomiar kapitału ludzkiego w organizacji)
 • uprawnienia i certyfikaty:
  • Świadectwo do  usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ministra Finansów
  • Świadectwo do  zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa
  • Uprawnienia biegłego rewidenta
  • Uprawnienia doradcy podatkowego
  • Licencja Maklera Rynków Terminowych Warszawskiej Giełdy Towarowej
 • szkolenia prowadzone na wszystkich poziomach zaawansowania w języku angielskim