Drukuj ofertę

Zapraszamy

 • firmy zainteresowane wiedzą z zakresu rozwoju organizacji i budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania innowacyjne oraz optymalizację procesów zarządczych
 • szczególnie zachęcamy przedsiębiorstwa, które:
  • planują rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej
  • poszukują nowych rynków zbytu lub obszarów działania
  • wymagają zmiany lub usprawnienia dotychczasowego modelu działania bądź jego wybranych aspektów
  • pragną poprawić zarządzanie posiadanymi zasobami materialnymi i niematerialnymi
  • oczekują pomocy w przeprowadzeniu dużych zmian organizacyjnych.

Oferujemy

 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • budowę lub modyfikację modelu biznesowego
 • opracowanie i implementacja strategii:
  • ogólnej przedsiębiorstwa (w tym określenie misji i celów przedsiębiorstwa)
  • poprawy pozycji konkurencyjnej
  • rozwoju lokalnego, regionalnego, zagranicznego
 • opracowywanie biznesplanów i raportów
 • pomoc przy restrukturyzacji przedsiębiorstwa/działu
 • budowę alternatywnych ścieżek rozwoju biznesu
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • wprowadzanie kompleksowego zarządzanie jakością (TQM)
 • korzystanie z pomocy publicznej
 • wykorzystanie funduszy unijnych
 • projektowanie i wdrażanie strategii CSR
 • controlling strategiczny
 • szkolenia w zakresie:
  • biznes plan nowego przedsięwzięcia
  • negocjacje
  • międzynarodowe transakcje handlowe i gospodarcze
  • dokumentacja w handlu zagranicznym
  • metody zabezpieczania przed ryzykiem walutowym
  • controlling strategiczny i operacyjny
  • wycena przedsiębiorstw
  • zarządzanie small biznesem
  • zarządzanie innowacjami
  • restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarki

Korzyści

 • zyskanie świeżego spojrzenia na prowadzoną działalność gospodarczą, odkrycie nieznanych dotąd szanse rynkowych i możliwości rozwoju
 • minimalizacja ryzyka inwestycyjnego oraz skutków błędnych ocen ekonomicznych
 • bezpieczeństwo prawne przy uruchamianiu nowej działalności, nowych rynków
 • trafnie prognozowanie rozwoju rynków zbytu i eksportu
 • poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • poprawa jakości planowania budżetowego
 • oszczędność czasu i zasobów własnych dzięki zatrudnieniu niezależnych ekspertów na zasadach outsourcingu.

Nasze atuty

 • autorstwo licznych raportów badawczych realizowanych na zlecenie MRiRW, MRR, PARP, Urzędów Marszałkowskich, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE, Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP
 • kooperacja z uznanymi przedsiębiorstwami globalnymi takimi jak: Capgemini, Deloitte, RWE
 • organizacja cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej na styku biznes-uczelnie-samorządy terytorialne poświęconej problematyce RESTRUKTURYZACJI (20 edycji)
 • certyfikaty w zakresie szkoleń i doradztwa (np. w zakresie TQM i Technology Management Loyola Marymount University, LA)