Programy Erasmus+ – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Home / Aktualności / Programy Erasmus+ – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

W ramach Akcji 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” instytucje działające w sferze szkolnictwa wyższego mogą współpracować, realizując wspólnie międzynarodowe projekty.

Wspierane są następujące typy projektów:

Partnerstwa strategiczne (Strategic Partnerships)

Celem tego typu projektu jest wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w szkołach wyższych w krajach programu; efektem projektów powinna być modernizacja oferty dydaktycznej, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

Maksymalnie dofinansowanie

 • projekt 2-letni: 300 000 euro,
 • projekt 3-letni: 450 000 euro.

Kto może brać udział w projekcie?

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celu projektu, można również przewidzieć udział organizacji z krajów partnerskich.

Terminy składania wniosków

Termin składania wniosków w roku 2018: 21 marca 2018 r.,  godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1)

Wniosek składa organizacja wnioskująca w imieniu całego partnerstwa.

Wniosek elektroniczny (eForm) w postaci aktywnego pliku PDF składany jest on-line; wniosek trafia do Narodowej Agencji organizacji wnioskującej.

Więcej informacji

 

Sojusze na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances)

To projekty prowadzone przez szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorstwami, mające na celu propagowanie innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności, zwiększanie szans na zatrudnienie, wymianę wiedzy oraz wspieranie nauczania i uczenia się multidyscyplinarnego (są to tzw. projekty centralne, zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli).

Maksymalnie dofinansowanie

 • projekt 2-letni: 700 000 euro
 • projekt 3-letni: 1 000 000 euro

Kto może brać udział w projekcie?

W sojuszach na rzecz wiedzy mogą uczestniczyć organizacje/instytucje publiczne i prywatne z krajów programu oraz z krajów partnerskich (np. szkoły wyższe, przedsiębiorstwa, instytucje/placówki naukowe, instytucje edukacyjne, stowarzyszenia przedsiębiorstw itp.).

W danym projekcie musi uczestniczyć co najmniej sześć organizacji z minimum trzech krajów programu Erasmus+, w tym minimum dwie uczelnie i dwa przedsiębiorstwa.

Udział organizacji z innych krajów tj. z krajów partnerskich z innych regionów świata, musi być uzasadniony szczególnym wkładem, jaki wnoszą do projektu.

Terminy składania wniosków

Termin składania wniosków w roku 2018: 28 lutego 2018 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1)

Wniosek składa organizacja wnioskująca w imieniu całego konsorcjum realizującego projekt do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

Więcej informacji

 

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich

Międzynarodowe projekty zmierzające do budowania potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich. Projekty tego typu ukierunkowane są na pomoc i wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego oraz systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.

Dofinansowanie

 • Maksymalnie dofinansowanie: 1 000 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).
 • Minimalne dofinansowanie: 500 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).

Kto może brać udział w projekcie?

Skład konsorcjum realizującego projekt:

 • Kraje programu: minimum 2 kraje; z każdego kraju minimum 1 uczelnia.
 • Kraje partnerskie:
  • projekty, w których uczestniczy jeden kraj partnerski: minimum 3 uczelnie z tego kraju;
  • projekty, w których uczestniczą co najmniej 2 kraje partnerskie: minimum 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego.

W projekcie musi uczestniczyć co najmniej tyle uczelni z kraju partnerskiego/krajów partnerskich, ile z krajów programu.

Terminy składania wniosków

Termin składania wniosków w roku 2018: 8 lutego 2018 r.,  godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1).

Wniosek składa organizacja wnioskująca w imieniu całego konsorcjum realizującego projekt do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

Więcej informacji