BIOSTRATEG – „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – Nabór wniosków potrwa od 16 sierpnia do 30 września 2016 r.

Home / Aktualności / BIOSTRATEG – „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – Nabór wniosków potrwa od 16 sierpnia do 30 września 2016 r.

150 mln zł w ostatnim konkursie programu BIOSTRATEG

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.

Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary problemowe:

  1. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  2. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  3. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  4. Leśnictwo i przemysł drzewny.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.

Więcej informacji