Konkurs – 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Home / Aktualności / Konkurs – 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie – to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; partnerzy podpisują list intencyjny oraz umowę o współpracy ponadnarodowej.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:

  1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) (1).
  2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
  3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
  4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
  5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
  6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
  7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Termin składania wniosków: od 18.07.2016 do 29.07.2016

Więcej informacji