POWER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Wiedza Edukacja Rozwój

Home / Aktualności / POWER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, uzupełnione o co najmniej jeden z poniższych elementów:

  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Nie jest dozwolone przewidywanie działań dodatkowych, wykraczających poza wskazane powyżej moduły.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.

Przyjęty przedłużony okres naboru wniosków ma zapewnić możliwość spełnienia kryterium dostępu, zgodnie z którym składany w konkursie projekt musi posiadać pozytywną opinię samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z RSI województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu

Więcej informacji