INDESPRO – Narzędzie wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

indespro indeks spójności rozwoju

Indespro.pl jest systemem informatycznym, którego głównym celem jest stworzenie rozwiązania, które w przystępny sposób wspierać będzie menedżerów i właścicieli MŚP w zarządzaniu rozwojem swojej firmy.

Podstawą opracowania narzędzia były badania naukowe przeprowadzone w grupie 486 polskich MŚP. Wykazały one, że analizowane firmy nie rozwijają się w sposób spójny, co oznacza, że w niektórych obszarach ich funkcjonowania wdrożone zostały zaawansowane rozwiązania, procesy i procedury w innych natomiast, podejmowane działania są znacznie mniej usystematyzowane i bazują na podstawowych procesach. Dodatkowo, co jest szczególnie istotne, firmy, które dbają o spójny rozwój kluczowych dla ich funkcjonowania obszarów, w większym stopniu deklarują wzrost poziomu sprzedaży, wartości sprzedaży, poziomu zysków, liczby klientów, rozpoznawalności marki ogólnej kondycji firmy. Wyniki tych badań stanowiły podstawę do opracowania systemu Indespro.pl

Badania wykazały, że firmy, które dbają o spójny rozwój kluczowych dla ich funkcjonowania obszarów, w większym stopniu deklarują wzrost ogólnej kondycji firmy.

Podstawowe założenia systemu Indespro.pl

W systemie Indespro.pl wykorzystano wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą dwóch kluczowych zagadnień związanych z rozwojem firm. Pierwszą są modele rozwoju organizacji, drugą zaś analiza kluczowych obszarów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Na tej podstawie opracowano model, zgodnie z którym firmy mogą znajdować się na jednym z pięciu etapów rozwoju: przetrwanie, oderwanie się, rozkwit, dojrzałość i schyłek, który opisany jest przez specyfikę dziesięciu obszarów funkcjonalnych:

 1. produkty i/lub usługi oferowane przez firmę,
 2. wykorzystywaną technologię,
 3. system dystrybucji,
 4. system zarządzania,
 5. system zarządzania finansami,
 6. markę i wizerunek,
 7. relacje z klientami,
 8. relacje z dostawcami i podwykonawcami,
 9. relacje z otoczeniem społecznym,
 10. rolę właściciela/menedżera.
Indespro

To, w jaki sposób firma organizuje działania w ramach tych dziesięciu obszarów determinuje poziom jej rozwoju. Dodatkowo niezależnie od etapu, na którym znajduje się firma, im większa spójność tego rozwoju tym większa efektywność organizacji. Oznacza to, że jeśli właściciel/menedżer zarządzający firmą, przykładać będzie bardzo dużą uwagę do rozwoju produktów i usług i np. systemu dystrybucji, a bardzo małą do systemu zarządzania relacji z klientami lub relacji z dostawcami i podwykonawcami, to może nie osiągnąć zakładanych efektów, gdyż obszary te stanowić będą pewnego rodzaju kotwicę uniemożliwiającą osiągnięcie zakładanych celów.

Jak działa system Indespro.pl

System Indespro.pl opracowany został w taki sposób, by przeprowadzenie diagnozy przedsiębiorstwa i wygenerowanie na tej podstawie raportu nie było czasochłonne ale dawało rzetelne wyniki. Pierwszym krokiem jest założenie konta w serwisie Indespro.pl, co pozwoli na uzyskanie dostępu do kwestionariusza umożliwiającego diagnozę firmy. Po jego wypełnieniu otrzymuje się dostęp do raportu dotyczącego poziomu i spójności rozwoju firmy.

indespro rejestracja

Kwestionariusz składa się z 47 pytań, a osoba wypełniająca, w każdym pytaniu musi wybrać jedną z pięciu odpowiedzi w największym stopniu odpowiadającą sytuacji w firmie. Pytania dotyczą przedstawionych powyżej dziesięciu obszarów funkcjonowania firmy. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania system generuje raport, w którym zawarte są informacje dotyczące:

 1. Ogólnego poziomu rozwoju firmy – na którym etapie się ona znajduje,
 2. Poziomu rozwoju każdego z dziesięciu obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 3. Spójności rozwoju – czy poszczególne obszary są na zbliżonym poziomie rozwoju czy też są takie, które są bardziej zaawansowane od pozostałych,
 4. Różnic w poziomie rozwoju – które z obszarów znajdują się powyżej, a które poniżej ogólnego etapu rozwoju firmy
 5. Działań, jakie należałoby podjąć by zwiększyć spójność rozwoju, a tym samym zwiększyć efektywność działania.

Przykładowy raport z przeprowadzonego przez jedną z firm badania znajduje się na stronie https://indespro.pl  Na stronie dostępne są również dokumenty zawierające szczegółowy opis modeli i poziomów rozwoju firm.

Korzyści z wykorzystania systemu Indespro.pl

System Indespro.pl jest bardzo przejrzysty i czytelny. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą podstawowych informacji na temat funkcjonowania firmy i nie wymagają wyszukiwania złożonych i bardzo szczegółowych informacji. Niemniej jednak, na podstawie udzielonych odpowiedzi możliwe jest wygenerowanie raportu, przedstawiającego aktualną sytuację firmy i pożądane do podjęcia działania. Przeprowadzenie diagnozy z wykorzystaniem systemu Indespro.pl pozwala na:

 • Analizę całościowego poziomu rozwoju organizacji,
 • Analizę poziomu rozwoju organizacji w kluczowych dla jej funkcjonowania obszarach,
 • Identyfikację, które obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa pozytywnie, a które negatywnie wpływają na uzyskiwane przez firmę efekty biznesowe,
 • Określenie, jakie działania, w każdym z obszarów należy podjąć by poprawić efektywność funkcjonowania,
 • Pozyskanie informacji na temat tego, jakie działania powinny być podejmowane w każdym z obszarów funkcjonowania firmy by zwiększyć osiągane efekty biznesowe.

Otrzymany dzięki badaniu raport stanowi więc bardzo istotne źródło informacji dla menedżerów lub właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Pozwala dookreślić działania, jakie należy podjąć i lepiej ukierunkować rozwój firmy.

Więcej informacji o systemie, a także przykład raportu znajduje się na stronie https://indespro.pl  

Do końca 2019 roku przeprowadzenie badania jest bezpłatne. By z niego skorzystać należy założyć konto w systemie, które pozwoli uzyskać dostęp do kwestionariusza.

Autor: dr Urban Pauli
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie System Indespro.pl realizowany jest ze środków projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.