Systemy informatyczne (IT)

Wersja do druku

Planujesz nowe projekty informatyczne? Stawiasz na innowacyjność technologii? Ta oferta jest dla ciebie!

Zapraszamy

 • przedsiębiorców, którzy planują nowe przedsięwzięcia informatyczne lub technologiczne i chcą poznać obiektywną i niezależną opinię o ich celowości, innowacyjności, ryzyku i spodziewanych rezultatach
 • firmy posiadające już wdrożone rozwiązania i pragnące zbadać ich efektywność, aktualność, potencjalne wady lub możliwości ulepszeń

Usługi w chmurze pozwalają znacznie zmniejszyć koszty infrastruktry IT. Pomożemy ci w tym.

usługi w chmurze, projekty informatyczne, innowacyjność technologii, data science, busines intelligent

Oferujemy

Ocenę ekspercką i audyt istniejących rozwiązań IT, w tym:

 • ocenę inwestycji IT np. 
  • analizę kosztów i korzyści z wprowadzania nowych rozwiązań IT z wykorzystaniem metod finansowych (ROI, NPV itp.) i dziedzinowych (TCO, TBO, BSC itp.)
  • doradztwo w zakresie wyboru wariantów realizacji projektów informatycznych (wybór rozwiązań, dostawców, form realizacji) z uwzględnieniem specyfiki organizacji, jej potrzeb i potencjału
  • ocenę przebiegu projektów informatycznych
 • audyt technologii i metod np. 
  • ekspertyzy w zakresie innowacyjności technologii i metod IT z uwzględnieniem specyfiki obszarów wykorzystania
  • ocenę zgodności istniejących i planowanych rozwiązań IT ze strategią i potrzebami organizacji
 • analizę wykonalności przedsięwzięć IT np. 
  • ocenę uwarunkowań realizacji planowanych działań z zakresu wykorzystania IT z uwzględnieniem potencjału organizacji, czynników zagrożeń itp.
 • optymalizację procesów np. 
  • wskazywanie obszarów zmian w obrębie systemów informatycznych pozwalających na efektywniejsze wykorzystanie istniejących rozwiązań. bądź redukcję kosztów funkcjonowania tego obszaru przy zachowaniu jego funkcjonalności

Korzyści

 • redukcja kosztów i czasu wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych
 • dopasowanie rozwiązań informatycznych do potrzeb organizacji
 • zwiększenie efektywności wykorzystania środków przeznaczonych na IT

Nasze atuty

 • duże doświadczenie biznesowe i zrozumienie narzędziowej roli IT
 • podejście ukierunkowane na zarządzanie i organizację czyli na osiąganie efektów biznesowych, a nie na technologię jako cel sam w sobie
 • nastawienie na korzyść organizacji, a nie wdrożenie technologii; traktowanie technologii jako narzędzia służącego rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb przedsiębiorstwa

Zapraszamy

 • startupy i małe przedsiębiorstwa z branży IT, którym zależy na doskonaleniu pracy zespołowej. i dobrej koordynacji zadań w zespole deweloperskim
 • przedsiębiorców pragnących wykorzystać w swojej działalności innowacyjne techniki analizy danych.
 • menedżerów dbających o podnoszenie kwalifikacji własnych oraz swoich pracowników w obszarze umiejętności i kompetencji cyfrowych

Oferujemy

Kształcenie pracowników i kadry menedżerskiej w formie szkoleń lub warsztatów

 • zastosowania sztucznej inteligencji np. 
  • najpopularniejsze techniki machine learning stosowane w klasyfikacji i predykcji takie jak: drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, metody klasteryzacji itd.
 • data science i business intelligence np. 
  • programowanie w językach Python i R powszechnie wykorzystywanych w obrębie data science i analizy danych
  • użycie wiodących pakietów i narzędzi w językach Python i R przeznaczonych do analizy danych liczbowych, tekstu, obrazu i innych danych biznesowych
 • wizualizacja i prezentacja danych np. 
  • zaawansowane techniki przygotowania dokumentów i prezentacji multimedialnych przy użyciu narzędzi pakietu Office, Prezi itp.
  • techniki wizualizacji danych i rezultatów ich analizy z wykorzystaniem języków Python i R (m. in Bokeh, Shiny itp.)
 • usługi i przetwarzanie w chmurze np. 
  • wykorzystanie narzędzi i technologii przechowywania i przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej oraz wirtualizacja systemów i usług (m.in. Docker, Rancher, Kubernetes itp.)
 • informatyczne narzędzia pracy zespołowej np. 
  • obsługa i wykorzystanie najpopularniejszych systemów komunikacji online, planowania spotkań i wydarzeń, koordynacji zadań, współdzielenia dokumentów (m.in. Slack, Trello, G Suite itp.)warsztaty dla startupów IT z zakresu narzędzi, środowisk i technologii powszechnie używanych do zarządzania projektami informatycznymi (m.in. Trello, Taiga, GitLab itp.)
 • zarządzanie projektami i inwestycjami IT np. 
  • metody oceny efektywności ekonomicznej i organizacyjnej projektów i przedsięwzięć IT

Korzyści

 • pozyskanie umiejętności wykorzystania innowacyjnych narzędzi inteligentnej analizy danych w prowadzonej działalności gospodarczej
 • możliwość zorganizowania nowoczesnego i elastycznego procesu wytwarzania produktów z branży IT
 • rozwinięcie kompetencji posługiwania się powszechnie używanymi narzędziami koordynacji pracy i komunikacji w zespole

Nasze atuty

 • znajomość zagadnień zarówno praktycznych jak i teoretycznych IT z racji naukowego podejścia do analizy danych i metod sztucznej inteligencji
 • wiedza z zakresu ograniczania kosztów na zakup oprogramowania – wykorzystanie na co dzień darmowego i otwartego oprogramowania FLOSS
 • stała aktualizacja posiadanej wiedzy na temat rozwoju narzędzi IT i dostęp do rozwiązań aktualnie najpopularniejszych w informatyce
 • szkolenia prowadzone w języku polskim i/lub angielskim