Zarządzanie strategiczne

Drukuj ofertę

Myślisz o założeniu działalności gospodarczej? Masz firmę, ale chciałbyś coś zmienić? Ta oferta jest dla ciebie!

Zapraszamy

 • firmy zainteresowane wiedzą z zakresu rozwoju organizacji i budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania innowacyjne oraz optymalizację procesów zarządczych
 • szczególnie zachęcamy przedsiębiorstwa, które:
  • planują rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej
  • poszukują nowych rynków zbytu lub obszarów działania
  • wymagają zmiany lub usprawnienia dotychczasowego modelu działania bądź jego wybranych aspektów
  • pragną poprawić zarządzanie posiadanymi zasobami materialnymi i niematerialnymi
  • oczekują pomocy w przeprowadzeniu dużych zmian organizacyjnych.

działalność gospodarcza, strategia przedsiębiorstwa, biznesplan, pozyskanie funduszy unijnych, restrukturyzacja

Masz pomysł na biznes? To bardzo dobrze! Teraz najwyższy czas przełożyć go na biznesplan. Pomożemy ci go napisać!

Oferujemy

 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • budowę lub modyfikację modelu biznesowego
 • opracowanie i implementacja strategii:
  • ogólnej przedsiębiorstwa (w tym określenie misji i celów przedsiębiorstwa)
  • poprawy pozycji konkurencyjnej
  • rozwoju lokalnego, regionalnego, zagranicznego
 • opracowywanie biznesplanów i raportów
 • pomoc przy restrukturyzacji przedsiębiorstwa/działu
 • budowę alternatywnych ścieżek rozwoju biznesu
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • wprowadzanie kompleksowego zarządzanie jakością (TQM)
 • korzystanie z pomocy publicznej
 • wykorzystanie funduszy unijnych
 • projektowanie i wdrażanie strategii CSR
 • controlling strategiczny
 • szkolenia w zakresie:
  • biznesplan nowego przedsięwzięcia
  • negocjacje
  • międzynarodowe transakcje handlowe i gospodarcze
  • dokumentacja w handlu zagranicznym
  • metody zabezpieczania przed ryzykiem walutowym
  • controlling strategiczny i operacyjny
  • wycena przedsiębiorstw
  • zarządzanie small biznesem
  • zarządzanie innowacjami
  • restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarki

Przerasta cię proces pozyskania funduszy unijnych? Skorzystaj z naszej pomocy.

Korzyści

 • zyskanie świeżego spojrzenia na prowadzoną działalność gospodarczą, odkrycie nieznanych dotąd szanse rynkowych i możliwości rozwoju
 • minimalizacja ryzyka inwestycyjnego oraz skutków błędnych ocen ekonomicznych
 • bezpieczeństwo prawne przy uruchamianiu nowej działalności, nowych rynków
 • trafnie prognozowanie rozwoju rynków zbytu i eksportu
 • poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • poprawa jakości planowania budżetowego
 • oszczędność czasu i zasobów własnych dzięki zatrudnieniu niezależnych ekspertów na zasadach outsourcingu.

Nasze atuty

 • autorstwo licznych raportów badawczych realizowanych na zlecenie MRiRW, MRR, PARP, Urzędów Marszałkowskich, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE, Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP
 • kooperacja z uznanymi przedsiębiorstwami globalnymi takimi jak: Capgemini, Deloitte, RWE
 • organizacja cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej na styku biznes-uczelnie-samorządy terytorialne poświęconej problematyce RESTRUKTURYZACJI (20 edycji)
 • certyfikaty w zakresie szkoleń i doradztwa (np. w zakresie TQM i Technology Management Loyola Marymount University, LA)